جهت محاسبه $$\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{r_1}^{r_2}\int_{z_1}^{z_2} f(r,\theta,z)r\; dz\;dr\;d\theta$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیرهای $r,\theta$ وارد کنید
توجه: برای وارد کردن $\theta$، عبارت $\text{theta}$ را تایپ کنید