جهت محاسبه $$\int_a^b f(x)\; dx$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیر $x$ وارد کنید