جهت محاسبه $$\frac{d}{dx}\; f(x)$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیر $x$ وارد کنید