جهت محاسبه $$\int_{y_1}^{y_2}\int_{x_1}^{x_2} f(x,y)\; dx\;dy$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیرهای $x,y$ وارد کنید