جهت حل معادله $$f(x)=0$$ معادله را در باکس زیر و فقط با متغیر $x$ وارد کنید
مثال: $x^2=1$ یا $\sin x=0$