جهت حل دستگاه معادلات $$\begin{cases} f_1(x,y)&=0\\f_2(x,y)&=0 \end{cases}$$ معادله $f_1(x,y)=0$ را در باکس $Eq_1$ و معادله $f_2(x,y)=0$ را در باکس $Eq_2$ و فقط با متغیرهای $x,y$ وارد کنید