جهت حل دستگاه معادلات $$\begin{cases} f_1(x,y,z)&=0\\f_2(x,y,z)&=0\\f_3(x,y,z)&=0 \end{cases}$$ $f_1(x,y,z)=0$ را در باکس $Eq_1$، $f_2(x,y,z)=0$ را در باکس $Eq_2$ و $f_3(x,y,z)=0$ را در باکس $Eq_3$ و فقط با متغیرهای $x,y,z$ وارد کنید