جهت محاسبه تبدیل معکوس لاپلاس $$\mathcal{L}^{-1}\{F(z)\},$$ تابع $F$ را فقط بر حسب متغیر $z$ وارد کنید. توجه داشته باشید که در صورت لزوم، تابع زیر، تابع پله ای هوی ساید می باشد $$\theta (t)=\begin{cases} 1&t\ge0\\0&t<0 \end{cases}.$$