جهت محاسبه تبدیل لاپلاس $$\mathcal{L} \{f(t)\}=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}f(t)\;dt ,$$ تابع $f$ را فقط بر حسب متغیر $t$ وارد کنید