جهت محاسبه $$\lim_{x\rightarrow a} f(x), \lim_{x\rightarrow a^+} f(x), \lim_{x\rightarrow a^-} f(x)$$ تابع را فقط بر حسب متغیر $x$ وارد کرده و مقدار $a$ را وارد کنید