جهت وارد کردن عبارات ریاضی، می توانید از جدول زیر الگو برداری نمایید. برای جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی، بهتر است به میزان کافی از پرانتزها استفاده شود

تایپ مشاهده تایپ مشاهده
oo $\infty$ -oo $-\infty$
1/x $\dfrac{1}{x}$ sqrtx/sqrt(x^2+1) $\dfrac{\sqrt x}{\sqrt {x^2+1}}$
root(3)(x) $\sqrt[3] x$ root(5)(6x^4-x) $\sqrt[5] {6x^4-x}$
asinx $\arcsin x=\sin^{-1}x$ tan(x) cot(x) $\tan x \cot x$
asechx $\text{arcsech } x=\text{sech}^{-1}\;x$ sinx/cosx $\dfrac{\sin x}{\cos x}$
e^(sinhx) $e^{\sinh x}$ 2pi $2\pi$