جهت حل یک معادله دیفرانسیل معمولی مانند $$f(y''',y'',y',y,x)=0$$ معادله را در باکس زیر وارد کنید
$y''+5y'+6y=x+1$ :مثال