جهت محاسبه $$\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{\phi_1}^{\phi_2}\int_{\rho_1}^{\rho_2} f(\rho,\phi,\theta)\rho^2\sin(\phi)\; d\rho\;d\phi\;d\theta$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیرهای $\rho,\phi,\theta$ وارد کنید
توجه: برای وارد کردن $\rho,\phi,\theta$، به ترتیب عبارت $\text{rho, phi, theta}$ را تایپ کنید