جهت رسم فرمول ضمنی $$f(x,y,z)=0$$ فرمول را فقط برحسب متغیرهای $x,y,z$ وارد کرده و بازه $x,y,z\in[-a,a]$ را مشخص کنید
$x^2+y^2+z^2=1$ :مثال