جهت رسم منحنی $$r(t)=x(t)\overrightarrow{i}+y(t)\overrightarrow{j}+z(t)\overrightarrow{k}$$ فرمول توابع را فقط برحسب متغیر $t$ وارد کرده و بازه $t\in[t_1,t_2]$ را مشخص کنید