جهت رسم $$z=f(x,y)$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیر $x,y$ وارد کرده و بازه های $x\in[x_1,x_2]$, $y\in[y_1,y_2]$ را مشخص کنید