جهت رسم خم پارامتری $$\begin{cases} x&=f_1(t)\\y&=f_2(t) \end{cases}$$ فرمول توابع را فقط برحسب متغیر $t$ وارد کرده و بازه $t\in[a,b]$ را مشخص کنید