جهت رسم $$y=f(x)$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیر $x$ وارد کرده و بازه $[a,b]$ را مشخص کنید