جهت رسم $$r=r(\theta)$$ فرمول تابع را فقط برحسب متغیر $\theta$ وارد کرده و بازه $\theta\in[\theta_1,\theta_2]$ را مشخص کنید
$\theta$=theta :توجه